14. marca 2018 smo zborovali

V sredo, 14. marca 2018 ob 16.30, smo zborovali. Opravili smo z

letošnjim Občnim zborom. Zbora se je udeležilo 50 članov Društva

upokojencev Radovljica. Predsednik Peter Ravnihar svojega poročila

ni prebral v celoti. V nagovoru Občnem zboru je nanizal nekaj izvlečkov

in pomembno prispeval, da se Občni zbor ni preveč zavlekel.

Predsednik poročilo javno objavlja.

       Društvo upokojencev Radovljica

                       Predsednik društva Peter Ravnihar

                        Občni zbor – poročilo predsednika

                                     —————————————————–

                                       V Radovljici, dne 14. marec 2018

 

 

Splošno:

Društvo upokojencev Radovljica deluje že 72 let. Prizadevamo si, da bi bile aktivnosti v okviru društva usmerjene v trdnost našega zdravja, ki je resničen pogoj za zadovoljno starostno obdobje vsakega od nas, sedanjih in bodočih upokojencev ter na prostovoljstvo za pomoč osamljenim, onemoglim, pa tudi socialno ogroženim.

Društvo ne sme in ne more biti trdnjava zagrenjenosti, skup ljudi z mrkimi obrazi; prijatelji, člani, natočiti si moramo vedrine v medsebojnih odnosih, v odnosih do znancev in sodelavcev …

Povejmo si dovtip vedrine, s šalo, z vedrim nasmehom, pokličimo jasnino na dan in ne širimo malodušja, ki privablja prepir in bolezen.

Vodimo to društvo lahkotno, brez zadreg in medsebojnih napetosti,  enostavno, z nasmehi na ustnicah.

Delitev

Naše  društvo je naravnano tako, da s štirimi segmenti aktivnosti skuša doseči zadovoljno starostno obdobje, in sicer:

Makro delitev

sekcije za krepitev telesa in duha

( športna rekreacija in pohodništvo )

sekcije za duhovno in kulturno dejavnost

( kulturne predstave in izleti, pevski zbor in likovno ustvarjanje

ter ročna dela)

sekciji za socialne zadeve in zdravje

( starejši za starejše in nadzor zdravja z meritvami in

usmerjenimi predavanji )

sekcija za koordiniranje in informiranje

( s predsednikom društva, koordinatorjem, administratorjem in organi upravljanja kot je UO, NO, ČR in OZ ter s fotografsko sekcijo za oblikovanje spletne strani in slikovno obveščanje)

Mikro delitev

Občasne športne dejavnosti ( vodi g. Vojteh Kučina )

Sekcija za namizni tenis ( vodi g. Peter Rozman )

Kolesarska sekcija  ( vodi g. Jože Kristan )

Kegljaška sekcija  ( vodi g. Borut Kavčič )

Sekcija za rekreacijo – telovadba ( vodi ga. Darinka Humerca )

Pohodniška sekcija ( vodi g. Janez Mužan )

Balinarska sekcija  ( vodi g. Jožef Prestrl )

Šahovska sekcija   ( vodi g. Jovica Sandić )

Odbor za kulturo  ( vodi g. Franc Markelj )

Sekcija za izlete  ( vodi g. Majda Resman )

Ženski pevski zbor Lipa  ( vodi ga. Zdenka Špiler )

Likovna sekcija   ( vodi ga. Borut Poljšak )

Sekcija za ročna dela  ( vodi ga. Jožica Zadravec )

Sekcija za socialne zadeve  (vodi ga. Metoda Bole Finžgar )

Sekcija za zdravstvo   ( koordinira ga. Milica Bizjak )

Sekcija za koordiniranje in informiranje

( vodi predsednik  društva g. Peter Ravnihar )

 

Vse zgoraj naštete sekcije in odbori aktivno delujejo in društvo je v dobri delovni kondiciji. Aktivnosti, ki so jih odbori in sekcije zapisale v planske dokumente za leto 2017, so v glavnem izpolnjene, problem je včasih nastajal zaradi slabih vremenskih razmer ali premajhne udeležbe na razpisih, predvsem za izlete. Planski dokument za leto 2017 je bil izdan v programski knjižici, ki jo je prejel vsak po plačilu članarine za Društvo upokojencev Radovljica.

Vodje posameznih odborov in sekcij so podali ustna poročila o delu za leto 2017,  ki so bila vpisana v programsko knjižico in so bila večinsko izpolnjena.

Upravni odbor :

Upravni odbor Društva upokojencev Radovljica se je v mandatu 2014 – 2018 sestal osemnajstkrat in še trikrat izredno. UO je na predlog predsednika sprejel nekaj zanimivih odločitev, ki so botrovala akcijam, ki so nam prinesla v mandatu 2014 do 2018 nekaj zanimivih dogodkov:

  • Ureditev sejne sobe z internetom in projekcijskim platnom ter  projektorjem na stropu (sledi še ozvočenje).
  • Kolesarsko druženje upokojencev
  • Slavnostno prireditev ob 70 letnici društva
  • Prekritje balinišča ( akcija v teku)
  • Vrsta pohvaljenih in odlikovanih članov našega društva

Sodelovanja :

Društvo upokojencev Radovljica pri svojem delovanju sodeluje z drugimi akterji v našem življenjskem prostoru kot so ZDUS, PZDU Gorenjske in z drugimi društvi upokojencev; na lokalni ravni pa z Občino Radovljico, z Ljudsko univerzo Radovljica ( LUR ) kot nosilko Medgeneracijskega centra, s krajevno skupnostjo Radovljica, z drugimi društvi upokojencev v občini (ZDUR), z zdravstvenimi in socialnimi ustanovami, s humanitarnimi organizacijami, tudi z drugimi društvi in seveda tudi s šolami, skratka z vsemi, ki lahko pripomorejo k uresničevanju naših ciljev.

Vsem, ki prijazno z nami sodelujejo, se ob tej priliki na Občnem zboru  lepo zahvaljujemo za pomoč, še posebej pa Občini Radovljica, ki objavlja razpise, da lahko kandidiramo za finančna sredstva.

Posebej zgledno je sodelovanje z Dnevnim centrom aktivnosti za starejše občane Občine Koper (skupni pohodi v Vrbo in medsebojni kegljaški dvoboji, izmenično v Kopru in v Radovljici) in z Društvom upokojencev Kojsko (izmenični pohodi Gorenjska – Brda).

Prostovoljstvo:

Osnova delovanja Društva upokojencev Radovljica je prostovoljstvo. V 2017 smo opravili cca 8.500 prostovoljnih ur, ki so razčlenjena na različne aktivnosti. Ogromno prostovoljnega dela opravi 19 prostovoljk in njihova koordinatorka ter koordinatorka za finančne zadeve in predsednik društva, še posebej pa posamezni vodje sekcij.

Brez prostovoljstva društvo ne bi delovalo!

Statistika:

V društvo je včlanjenih na dan 31.12.2017  661 članov,  od tega 230 moških in 431 žensk, novo sprejetih članov v letu 2017 je bilo 19, umrlih 20 ter 35 članov, ki so izstopili iz društva.

Finance:

Društvo upokojencev Radovljica je v letu 2017 ustvarilo za cca 29.682 € skupnih prihodkov in za cca 29.526 € skupnih stroškov, nekaj malega smo prihodke obdržali nad stroški tako, da nam finančni rezultat kaže za cca 156 € dobička. Točne podatke v finančnem smislu kaže posebno računovodsko poročilo.

 Zaključek:

Društvo upokojencev Radovljica z današnjim Občnim zborom zaključuje štiriletni cikel – obdobje od 2014 do 2018, torej je ta OZ tudi volilni. Predsednik Peter Ravnihar je želel funkcijo predsednika prenesti na novega člana, ki bi bil voljan prevzeti funkcijo. Upravni odbor je opravil nekaj povpraševanj, a novega člana, ki bi želel prevzeti predsedovanje, nismo našli.

UO se je večinsko odločil, da bo sestavil kandidacijsko listo večinoma iz članov, ki so že do sedaj opravljali funkcije administratorjev in funkcije vodij sekcij. Oglejmo si spodnjo razpredelnico.

1 Peter Ravnihar predsednik DU Radovljica
2 Janez Žerovc podpredsednik DU Radovljica
3 Milica Bizjak član UO – koordinator DU Radovljica
4 Mira Gačnik član  UO – administrator DU Radovljica
5 Vojteh Kučina član  UO – referent za šport
6 Vinko Selčan član  UO – skrbnik za vzdrževanje
7.1 Zdenka Špiler član UO – predsednica ŽPZ Lipa
8.2 Jovica Sandić član UO – vodja šahovske sekcije
9.3 Jožef Prestrl član UO – vodja balinarske sekcije
10.4 Janez Mužan član UO – vodja sekcije pohodnikov
11.5 Darinka Humerca član UO – vodja sekcije za rekreacijo
6 Borut Kavčič član UO – vodja sekcije kegljačev
12.7 Majda Resman član UO – vodja sekcije izletov
13.8 Jože Kristan član UO – vodja sekcije kolesarjev
14.9 Boris Poljšak član UO – vodja likovne sekcije
15.10 Milan Robič član UO – vodja fotografske sekcije
16.11 Metoda Bole član UO – koordinator prog. ” St. za st. “
17.12 Franc Markelj član UO – vodja odbora za kulturo
18.13 Peter Rozman član UO – vodja sekcije namizni tenis
1 Pavlina Vogelnik predsednica NO DU Radovljica
2 Martina Ivnik član NO
3 Žarko Petrovič član NO
4 Andrej Potočnik član NO
5 Janja Robič član NO
6 Ljudmila Stipanovič član NO
1 Franc Černe predsednik ČR – mediji
2 Frane Grce član ČR – pravne zadeve
3 Marija Ivanovič član ČR
4 Majda Jamšek član ČR
5 Slavica Soršak član ČR
6 Viktor Sever član ČR

Člani, pustite se presenetiti in pričakujte, da bo zgoraj zapisana ekipa v novem mandatu lepo vodila Društvo upokojencev Radovljica, v tem novem sklicu, v obdobju 2018 do 2022.

V prvem letu novega štiriletnega obdobja bo Društvo upokojencev Radovljica moralo prevzeti odgovornost za dva pomembna dogodka.

Prvi pomemben dogodek bo prekritje balinišča. Občina Radovljica po več kot 50 letih pomaga svojim krajanom in upokojencem zgraditi sodobno prekritje balinišča. Člani Društva upokojencev Radovljica smo navdušeni in se Občini Radovljici, predvsem pa županu g. C. Globočniku, zahvaljujemo za to modro odločitev, sami pa moramo poskrbeti za naš finančni doprinos in še posebej za aktivnosti, da bo pokrito balinišče zasedeno z mnogimi tekmovalnimi in vadbenimi dogodki.

Pokrito balinišče bomo slavnostno obeležili s turnirjem »Prijateljstvo 2018« dne 5. septembra 2018. Tedaj bo manjša kulturna prireditev.

Drugi pomemben dogodek bo ponovno kolesarjenje v okviru PZDU Gorenjske. Kolesarji iz skoraj vseh gorenjskih društev upokojencev se bodo v sredo 6. (13. rezerva – vreme) junija 2018 s kolesi popeljali po kolesarskih poteh v Občini Radovljica.

Mogoče pa razprava navrže kakšen novo obveznost ali problem, ki ga bo potrebno razrešiti.

Predsednik Peter Ravnihar l.r.                          

                                                                             Radovljica, dne 14. marca 2018

 

You may also like...